Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

15,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Захирамж байгуулагдсан
  • Үнэлгээний хорооны тушаал байгуулагдсан
  • Даалгавар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас ирүүлсэн
  • Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зарлагдсан
  • 2020 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр нээсэн боловч нэг ч тендер ирүүлсэнгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.