Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

80,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/51 дүгээр захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/08 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • Тендерийг зарласан. 2020 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 10:30 цагт тендерийн нээлт болно.
  • Тендерийн нээлт хийсэн нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
  • Тендерийг зарласан. 2020 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 10:30 цагт тендерийн нээлт болно.
  • А/417 дугаар захирамжаар хүчингүй болсон.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.