Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

2,200,000,000₮

Байршил

Налайх дүүрэг4 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны А/128 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • НХААГ даргын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • НХОГ-аас ажлын даалгаварыг ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Нээлттэй тендерийг зарласан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж, шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул дахин зарлахаар шийдвэрлэв.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
2020.02.21 - ТББ-240-0023
Ажлын даалгавар 240