Санхүүжих эх үүсвэр

Салбар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Нээлт хийх огнооМэдээлэл байхгүй байна!
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсан
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж эрх шилжиж ирсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Тус ажлыг зарласан. 2020 оны 03 дугаар сарын 23-нд нээлт хийнэ.
Мэдээлэл байхгүй байна!
Мэдээлэл байхгүй байна!
Мэдээлэл байхгүй байна!
Мэдээлэл байхгүй байна!