Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-03-09 00:00

Төсөвт өртөг

284,900,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-03-09 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн.
  • А/17 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт 02/149 тоотоор техникийн тодорхойлолт хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас 1/147 тоотоор техникийн тодорхойлолт ирсэн.
  • Тус ажлыг зарласан. 2020 оны 03 дугаар сарын 23-нд нээлт хийнэ
  • нээлт хийхэд 8 оролцогч тендер ирүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нугантрейд ХХК 278,850,000₮ 2,849,000₮ 20/06/10
Тавин-Ус ХХК 258,710,000₮ 2,849,000₮ 20/05/29
Монос фарм трейд ХХК 261,940,000₮ 2,849,000₮ 20/05/20
Сүвэн Уул ХХК 279,195,000₮ 2,849,000₮ 20/06/21
Интерсайнс ХХК 280,950,000₮ 2,849,000₮ 20/05/21
Мед импекс интернэшнл ХХК 192,351,500₮ 2,849,000₮ 20/05/25
Ивээлтгүн 243,130,000₮ 2,849,000₮ 20/06/10
Био мед трейд 275,808,800₮ 2,849,000₮ 20/05/20
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
258,710,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 заалтуудаар татгалзав. 

279,195,000₮ шалгарсан

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 заалтаар хамгийн сайн тендер ирүүлсэн тул шалгаруулав.

261,940,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 заалтаар татгалзав.

278,850,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 зүйлийн 14.1.4, 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 заалтаар татгалзав.

280,950,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 заалтаар татгалзав.

192,351,500₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 заалтаар татгалзав.

275,808,800₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 заалтаар татгалзав.

243,130,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.4 заалт, 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 заалтаар татгалзав.

Гэрээний дугаар НХААГ-20/25-06
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 279,195,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-04-10 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-04-21 - 2020-05-20
Гэрээ хийгдсэн.