Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-03-09 00:00

Төсөвт өртөг

71,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-03-09 00:00


Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж эрх шилжиж ирсэн
  • А/17 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • 02/149 тоотоор Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт техникийн тодорхойлолт хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн
  • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт техникийн тодорхойлолт 1/147 тоотоор техникийн тодорхойлолт ирсэн.
  • Тус ажлыг зарлсан.
  • Тус ажлыг нээсэн
  • нээлт хийхэд 1 оролцогч тендер ирүүлсэн
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Сүвэн Уул ХХК 313,600,000₮ 710,000₮ 20/06/21
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.