Санхүүжих эх үүсвэр

Байгууллагын урсгал зардал

Салбар

Мэдээллийн технологи

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-04-24 00:00

Төсөвт өртөг

2,090,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-04-24 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.