Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Авто зам

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

300,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • НЗД-ын А/310 дугаартай захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • НХААГ-ын даргын А/39 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • НАЗХГ-ын 2/481 дугаартай албан тоотоор ажлын даалгавар техникийн тодорхойлолтыг ирүүлсэн.
  • Тендерийн баримт бичиг боловсруулан газрын даргаар батлуулан цахимаар зарласан.
  • Тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
  • Тендерийг 14:30 минутад нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
  • Тендерийн баримт бичгийг газрын даргаар батлуулан цахимаар нээлттэй зарласан.
  • тендерийг нээхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.