Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-07-09 14:00

Төсөвт өртөг

192,600,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-07-09 14:30


Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
  • НЗД-ын захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Ажлын даалгавар Нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газраас ирсэн.
  • Ажлын даалгавар Нийслэлийн хот байгуулалт хөгжлийн газраас ирсэн.
  • Тус ажлын дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн.
  • Нээлт хийсэн 6 оролцогч материал ирүүлсэн.
  • 3 оролцогчид шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
  • 3 оролцогчдод урилга хүргүүлсэн. Тус ажлыг 2020/07/09-нд нээлт хийнэ
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.