Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Мэдээллийн технологи

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

400,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/46 дугаар захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • НХААГ-ын газрын даргын А/06 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • НМТГ-аас техникийн тодорхойлолт ирсэн.
  • Тус төсөл арга хэмжээг зарласан. 2021.04.16-нд нээлт хийнэ.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.