Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

23,448,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын 2021 оны 03 дугаар сарын 24ний өдрийн 1/324 тоот албан хүсэлтээр эрх шилжин ирсэн.
  • 2021 оны 03 дугаар сарын 26ны өдөр Газрын даргын А/27 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн ирүүлэхээр яаралтай зарлахаар шийдвэрлэв.
  • Тендер шалгаруулалтыг харьцуулалтын аргаар зарлав.
  • Нээлт хийхэд 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
  • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй. Шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлэв.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
Shatahuun TBB
SKM_28721040213580