Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

10,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Улаанбаатар лифт НӨҮГ-аас ажлын даалгавар ирүүлсэн.
  • Тус тендерийн нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зарлаад 2021.07.30-нд нээлт хийнэ.
  • нээсэн
  • нэг ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
  • улаанбаатра лифт ОНӨААТҮГ-луу албан бичиг хүргүүлсэн
  • техникийн тодорхойлолт өөрчлөх тухай албан бичгийн хариу ирэнгүүт дахин зарлана.
  • техникийн тодорхойлолт өөрчлөх тухай албан бичгийн хариу ирэнгүүт дахин зарлана.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.