Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • НЗД-ын 2021 оны А/46, А/405 дугаар захирамжаар эрх шилжин ирсэн.
  • НХОГ-ын 2021.08.09-ний өдрийн 3/1976 дугаар албан бичгээр тохижилтын ажын төлөвлөлтийн даалгавар ирүүлсэн.
  • Тендерийг зарласан.
  • Тендерт нэг ч оролцогч санал ирүүлээгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
20210812 ТББ
NHOG daalgavar 35