Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-08-24 00:00

Төсөвт өртөг

96,768,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-08-24 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.