Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

280,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг4 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсан
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Ажлын даалгавар ирсэн.
  • Тендерийг зарласан
  • тендерийн нээлт хийсэн
  • Сангийн яаманд гомдол гарсан
  • Сангийн яамны 2018 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн 6-1/5919 тоот хүчингүй болгох тухай албан бичгээр хүчингүй болгосон
  • Сангийн яамны 2018 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн 6-1/5919 тоот хүчингүй болгох тухай албан бичгээр хүчингүй болгосон
  • Сангийн яамны 2018 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн 6-1/5919 тоот хүчингүй болгох тухай албан бичгээр хүчингүй болгосон
  • Сангийн яамны 2018 оны 09-р сарын 13-ны өдрийн 6-1/5919 тоот хүчингүй болгох тухай албан бичгээр хүчингүй болгосон
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.