Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

280,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг4 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсан
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Ажлын даалгавар ирсэн.
  • Тендерийг зарласан
  • тендерийн нээлт хийсэн
  • Сангийн яаманд гомдол гарсан
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.