Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

50,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
 • Нийслэлийн Засаг даргын А/679 дугаартай захирамжаар тус төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах эрх шилжиж ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/91 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдав.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт тус төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын зураг, төсөв, бусад холбогдох материал ирүүлэх албан бичгийг хүргүүлэв
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас тус төсөл, арга хэмжээний ажил гүйцэтгэх даалгавар ирүүлэв.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийн баримт бичиг боловсруулав.
 • Тус төсөл, арга хэмжээг худалдан авах ажиллагааны харьцуулалтын аргаар зарлаж, 4 аж ахуйн нэгжид үнийн саналын урилга хүргүүлж, www.tender.gov.mn www.ub-procurement.mn цахим хуудсуудаар зарлав.
 • Тендерийн нээлтэд нэг ч аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлээгүй.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж тус, төсөл арга хэмжээг худалдан авах ажиллагааны гэрээ шууд байгуулах аргаар зохион байгуулахаар шийдвэрлэв.
 • 3 аж ахуйн нэгжид шууд гэрээ байгуулах үнийн саналын урилга хүргүүлэв
 • 2 аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлэв.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж тус төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулав .
 • Шалгарсан болон шалгараагүй аж ахуйн нэгжүүдэд мэдэгдэл хүргүүлэв
 • Захиалагчид гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргүүлэв
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ НХААГ-18-0067