Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

40,000,000₮

Байршил

Чингэлтэй дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/652 Захирамж
  • Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/87 тоот тушаалын дагуу үнэлгээний хороон байгуулагдсан
  • Захиалагч байгууллагаас техникийн тодорхойлолт бэлэн болж ирсэн
  • Үнэлгээний хорооны хурал зохион байгуулагдаж тендерийн баримт бичгийг эцсийн байдлаар боловсруулж шийдвэрлэсэн
  • Тендер зарласан
  • Тендерийн нээлт 10:30 цагт хийсэн бөгөөд 2 компань үний санал ирүүлсэн болно.
  • НӨХГ-т гэрээ байгуула тухай зөвлөмж хүргүүлсэн
  • НӨХГ-аас тус шалгарсан компани нь гэрээ байгуулахаас татгалзсан тухай мэдэгдэл ирүүлсэн
  • Захиалагч байгууллага болох Чингэлтэй дүүргийн тамгын газраас техникийн тодорхойлолтыг шинэчлэн ирүүлсэн
  • Тендерийн баримт чигийг дахин боловсруулж, харьцуулалтын аргаар дахин зарласан
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.