Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

400,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарсан.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • Ажлын даалгавар ирсэн.
  • Тендер зарласан
  • Тендерийн нээлт хийсэн
  • гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл, шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
  • Сангийн яаманд гомдол гарсан.
  • Сангийн яамнаас гомдлын хариу ирсэн. Захиалагчийн шийдвэр үндэслэлтэй шийдвэр ирүсэн. Тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.