Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2018-10-31 00:00

Төсөвт өртөг

20,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг19 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2018-10-31 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан.
  • Үнэлгээний хороо байгуулах тухай газрын даргын тушаал гасан.
  • Үнэлгээний хороонд өөрчлөлт орсон.
  • Төсөл арга хэмжээг 2018 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр тендерийн баримт бичгийг захиалагчаар баталуулан зарлав.
  • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийв.
  • Захиалагчид гэрээ байгуулах тухай зөвлөмжийг хүргүүлэв.
  • Захиалагч гэрээ байгуулсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Төгс баялаг алтай 20,000,000₮ 0₮ 18/10/31
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
20,000,000₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-18/0083
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 20,000,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2018-11-03 00:00
Гэрээний хугацаа 2018-11-08 - 2018-12-15
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ -
Техникийн тодорхойлолт