Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2018-10-31 00:00

Төсөвт өртөг

10,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг18 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2018-10-31 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
  • Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан.
  • Үнэлгээний хороо байгуулах тухай газрын даргын тушаал гарсан.
  • Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар захиалагчаас ирсэн.
  • Төсөл арга хэмжээний үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсон.
  • Ашиглагч байгууллагаагаас хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлага хангасан хуулийн этгээдийн нэр ирүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.
  • Ашиглагч байгууллагаагаас төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх компанийн нэрийг албан бичгээр ирүүлсэн.
  • Төсөл арга хэмжээг шууд гэрээ байгуулахаар үнийн санал ирүүлэх тухай урилгыг хүргүүлсэн.
  • Төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэх тухай үнийн саналыг хүлээн авч нээлт хийсэн.
  • Захиалагчид зөвлөмжийг хүргүүлсэн.
  • Гэрээ байгуулагдсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Төгс баялаг алтай 10,000,000₮ 0₮ 18/10/31
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
10,000,000₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-18/0085
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 10,000,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2018-11-03 00:00
Гэрээний хугацаа 2018-11-08 - 2018-12-15