Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

400,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооТендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
 • Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар ирсэн.
 • Төсөл арга хэмжээний тендеийн баримт бичгийг захиалагчаар баталуулан заралсан.
 • Төсөл арга хэмжээний тендеийн нээлтийг хийхэд 3-н оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалд үнэлгээ хийхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул уг төсөл арга хэмжээг дахин зарлахаар үнэлгээний хороо шийдвэрлэв.
 • Төсөл арга хэмжээг дахин зарлав.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт Тот Ком ХХК-иас гомдол гаргасан тул төсөл арга хэмжээг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гарсантай холбогдуулан холбогдох баримт бичгийг хариу тайлбарын хамт хүргүүлсэн.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гарсантай холбогдуулан холбогдох баримт бичгийг хариу тайлбарын хамт хүргүүлсэн.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газараас гомдол хянан үзсэн тухай шийдвэрийг ирүүлсэн. Уг шийдвэрт төсөл арга хэмжээг үргэлжлүүлэн явуулахыг зөвөлсөн шийдвэр ирүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүлээн авах тухай мэдэгдэлийг цахим сайт болон тендерт оролцохыг сонирхсон этгээдүүдэд албан бичгээр хүргүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийв.
 • Тендерт оролцогчдод гэрээ байгуулах мэдэгдэл болон шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Тендерт оролцогч "Бэст инержи сэйвинг" ХХК, "Зэндмэнэ тулга" ХХК-иудаас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул төсөл арга хэмжээг түр хугацаагаар түдгэлзүүлэв.
 • Сангийн яаманд гомдол гарсантай холбогдуулан тендерийн баримт бичгийг бусад шаардлагатай материалыг хүргүүлэв.
 • Сангийн яам гомдолыг хянан үзэж тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хууль, журамд нийцүүлэн дахин хийхийг мэдэгдсэн.
 • Үнэлгээний хороо Сангийн яамнаас ирүүлсэн шийдвэрийг үндэслэн төсөл арга хэмжээг хүчингүй болгож шууд гэрээ байгуулах, үнийн санал авах урилгийг тендерт оролцогч "Бэст инержи сэйвинг" ХХК, Зэндмэнэ тулга" ХХК, "Баян могод" ХХК-иудад хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 • Үнийн санал авах урилгыг оролцогчдод хүргүүлэв.
 • Тендерийн нээлт хийхэд 3-н оролцогч тендер ирүүлсэн
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл, шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлэв.
 • Сангийн яаманд гомдол гарсан тул төсөл, арга хэмжээг түдгэлзүүлэв.
 • Сангийн яам гомдлыг хянан үзээд төсөл арга хэмжээг хүчингүй болгож дахин зарлахыг мэдэгдсэн.
 • Тендерт оролцогчдод шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлэв.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.