Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

2,383,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооХөрөнгө татагдсан.
  • Нийслэлийн засаг даргын захирамж батлагдсан.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар ирсэн.
  • Үнэлгээний хороонд өөрчлөлт орсон.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж тендерийн баримт бичгийг боловсруулсан.
  • Төсөл арга хэмжээг 2019 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдөр хүлээн авахаар заралсан.
  • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийхэд 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/214 дүгээр захирамжаар төсөл, арга хэмжээг хүчингүй болгов.
  • Төсөл, арга хэмжээнд тендер ирүүлсэн оролцогчдод Нийслэлийн Засаг даргын А/214 дүгээр захирамжаар төсөл, арга хэмжээг хүчингүй болгосон тухай мэдэгдлийг албан бичгээр хүргүүлсэн.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.