УРИА 

 Бидний үйлдэл-Бидний ирээдүй.

АЛСЫН ХАРАА

Нийслэлийн бүтээн байгуулалтад манлайлан оролцогч мэргэшсэн байгууллага байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хариуцлагатай зохион байгуулахад оршино.          

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

-Мэргэшсэн албан хаагчид,

-Байгууллагын нэр хүнд.

ЧИГ ҮҮРЭГ       

 Газар нь дараах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

  • Худалдан авах ажиллагааг ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, үр ашигтай, хэмнэлттэй хариуцлагатай байх зарчимд нийцүүлэн хууль тогтоомжийн дагуу зохион байгуулах.
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжүүлэх.
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн худалдан авах ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр батлуулах, төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, эрх шилжүүлэх, төлөвлөгөө батлах ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу гүйцэтгэх.