ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

       Бид иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан чанартай худалдан авалтыг хуулийн хүрээнд олон нийтийн оролцоотойгоор баялаг бүтээгчдийг тэгш өрсөлдүүлэх зарчмаар ил тод орчинд, үр ашигтай, хэмнэлттэй, шударга, авилгаас ангид хэлбэрээр зохион байгуулна.

ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, тайлагнах;

2. Худалдан авах ажиллагааны менежментийн шинэлэг чиг хандлага, ур чадварыг ашиглах;

3. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын худалдан авах ажиллагааг тайлан мэдээллийг нэгтгэн бүртгэж, дүн шинжилгээ хийх, дээд шатны байгууллага, Нийслэлийн удирдлагуудыг мэдээллээр хангах;

4. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд, дүүргийн албадад худалдан авалтыг хууль, журмын дагуу мэргэжлийн төвшинд зохион байгуулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, уялдаа холбоог бүрдүүлэн ажиллах;

5. Улс, нийслэлийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийн эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох талаар холбогдох дээд шатны байгууллагад санал боловсруулан хүргүүлж, шийдвэрлүүлэх.

БОДЛОГЫН ЗОРИЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан эх оронч худалдан авалтыг дэмжиж, тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун ухаан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгана.

НИЙСЛЭЛИЙГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийн худалдан авалтыг дэмжсэн байна.

4.1.5 Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийн худалдан авалтыг дэмжсэн байна.

121

Шалгуур үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Суурь түвшин

Хүрэх түвшин

Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар

Мэдээ цуглуулах давтамж

Хариуцах байгууллаг

Нийслэлийн худалдан авалтад дотоодын үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь

хувь

3

11

2019 оны суурь

Хагас жилд нэг удаа

НХААГ, ННЗБ-ууд

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

Төрийн худалдан авах ажиллагаагаар дамжуулан дотоодод үйлвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийн худалдан авалтыг дэмжсэн байна.