# # # # # #

Нэр Огноо Файл
1 2017 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө
2 2018 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2018-03-19
3 2019 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2019-03-20
4 2020 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2020-04-17
5 2021 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2021-02-17
6 2022 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2022-02-10
7 2023 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө 2023-01-06
8 2023 оны авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2023-01-18