Нэр Огноо Файл
1 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн биелэлт 2018;  -
2 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр;  -
3 Албан хаагчдын 2018 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ;  -
4 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам  -
5 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрын төлөвлөгөө 2019;                                       2019-03-20
6 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн  зорилгын биелэлт 2019;                   2019-12-25
7 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө;                     2020-01-02
8 Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай;        2020-06-18
9 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн зорилгын биелэлт 2020 оны хагас жил;                        2020-06-20
10 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн зорилгын биелэлт 2020 оны  жилийн эцэс;                        2020-12-22
11 Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр                       2021-02-09
12
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө;                       
2021-02-01
13
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн билелэт 2021 он;                       
2021-12-10
14
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө;                       
2022-01-25
15
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2022 оны эхний хагас жилийн тайлан;                       
2022-06-30
16
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2022 оны жилийн эцсийн тайлан;                       
2022-12-02
17
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө  ;                       
2023-01-13