Нэр Огноо Файл
1 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн биелэлт 2018 -
2 Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр  -
3 Албан хаагчдын 2018 оны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ  -
4 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам  -
5 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрын төлөвлөгөө 2019                                       2019-03-20
6 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн  зорилгын биелэлт 2019            2019-12-25
7 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн 2020 онд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө                     2020-01-02
8 Төрийн албанд ёс зүй, сахилга, хариуцлагыг сайжруулах тухай       2020-06-18
9 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн зорилгын биелэлт 2020 оны хагас жил                       2020-06-20
10 Хүний нөөцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн зорилгын биелэлт 2020 оны  жилийн эцэс                        2020-12-22
11 Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр                       2021-02-09
12
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө                       
2021-02-01
13
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн билелэт 2021 он                       
2021-12-10
14
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө                       
2022-01-25
15
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2022 оны эхний хагас жилийн тайлан                       
2022-06-30
16
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2022 оны жилийн эцсийн тайлан                      
2022-12-02
17
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө                      
2023-01-13
18
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын биелэлт                       
2023-06-06
19
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд аудит хийсэн тухай тайлан                         
2023-12-01
20
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын 2023 оны жилийн эцсийн тайлан                   
2023-12-13
21
Төрийн албан хаагчийн сургалт ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн 2023 оны биелэлтийг тайлагнах хүснэгт
(Засгийн газрын 206 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт)                   
2023-12-13
22
Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг
хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2024 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
                   
2024-01-18