Нэр Огноо Файл
1 2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017

2 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-12-19

3 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2020-05-29
4 2021 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2020-12-18
5 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2021-12-25
6 2023 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022-12-22