Нэр Огноо Файл
2018 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2018-05-25
2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын жилийн эцсийн тайлан 2018-12-20
2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын жилийн эцсийн тайлан 2019-12-20
2019 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан 2019-12-20
2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2020-07-10
2020 оны бүтэн жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2020-12-20
2021 оны бүтэн жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2022-01-05
2022 оны бүтэн жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2023-01-12
2023 оны бүтэн жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан 2024-01-16