Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Огноо Файл
1 2018 оны өргөдөл гомдлын тайлан 2018-10-01
2 2019 оны өргөдөл гомдлын тайлан (3 сарын 20-ны байдлаар) 2019-03-24
3 2019 оны өргөдөл гомдлын тайлан (7 сарын 3-ны байдлаар) 2019-07-05
4 2019 оны өргөдөл гомдлын тайлан (3 дугаар улирлын байдлаар) 2019-09-30
5 2019 оны өргөдөл гомдлын тайлан (4 дүгээр улирлын байдлаар) 2019-12-30
6 2020 оны өргөдөл гомдлын тайлан (1 дүгээр улирлын байдлаар) 2020-03-31
7 2020 оны өргөдөл гомдлын тайлан (2 дугаар улирлын байдлаар) 2020-06-30
8 2020 оны өргөдөл гомдлын тайлан (3 дугаар улирлын байдлаар) 2020-09-30
9 2020 оны өргөдөл гомдлын тайлан (4 дүгээр улирлын байдлаар) 2020-12-30
10 2021 оны өргөдөл гомдлын тайлан (1 дүгээр улирлын байдлаар) 2021-03-28
11 2021 оны өргөдөл гомдлын тайлан (2 дугаар улирлын байдлаар) 2021-06-30
12 2021 оны өргөдөл гомдлын тайлан (3 дугаар улирлын байдлаар) 2021-09-30
13 2021 оны өргөдөл гомдлын тайлан (жилийн эцсийн байдлаар) 2022-12-27
14 2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан (1 дүгээр улирлын байдлаар) 2022-03-31
15 2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан (эхний хагас жилийн байдлаар) 2022-06-24
16 2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан (3 дугаар улирлын байдлаар) 2022-09-30
17 2022 оны өргөдөл гомдлын тайлан (4 дүгээр улирлын байдлаар) 2022-12-27
18 2023 оны өргөдөл гомдлын тайлан (1 дүгээр улирлын байдлаар) 2023-03-30
19 2023 оны өргөдөл гомдлын тайлан (2 дугаар улирлын байдлаар) 2023-06-28
20 2023 оны өргөдөл гомдлын тайлан (3 дугаар улирлын байдлаар) 2023-09-29
21 2023 оны өргөдөл гомдлын тайлан (жилийн эцсийн байдлаар) 2024-01-05
22 2024 оны өргөдөл гомдлын тайлан (1 дүгээр улирлын байдлаар) 2024-03-29