Эрх зүйн актын нэр

Огноо

Файл

Олон нийтийн зөвлөлийн ажиллах журам

2013-02-04

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

2014-03-14

Иргэдтэй хийх уулзалтад ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай журам

Газрын даргын иргэдтэй хийх албан уулзалтын хувиар

2014-05-12

Хяналтын дагалдах хуудасны маягт батлах тухай

2014-05-12

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

Мэдээлэл, технологийн аюулгүй байдал, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах журам

Удирдлагын зөвлөлийн хуралдааны үйл ажиллагааны журам

2017-09-13

Байгууллагын нууц баримт бичгийн жагсаалт батлах тухай

Нууц баримт бичигтэй танилцах эрх бүхий албан тушаалтан

2017-11-20

Байгууллагын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам

2017-12-05

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын чиглэл, зорилго баримтлах тухай

2018-02-20

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх маягт

2018-02-20

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

2018-04-30

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын дүрэм

2019-05-02

Ёс зүйн дүрэм

Ёс зүйн гэрээ

2019-08-14

Зайнаас (онлайн горимоор) ажиллах түр журам батлах тухай

2020-11-17

Дотоод аудитын дүрэм батлах тухай

2021-08-13

Удирдлагын зөвлөлийн хуралдааны үйл ажиллагааны журам

2021-09-02

Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

2021-09-08

Албан тушаалын тодорхойлолт

2022-06-21

Хөдөлмөрийн дотоод журам

2022-10-13