НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН  СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

2021 оны 05 дугаар сарын 10                                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот 

д/д Нэгжийн нэр  Албан тушаалын Хариуцах              асуудал Орон тоо  Албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага

Сул орон тоо гарсан
үндэслэл
Ангилал      Нэр  Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил  Туршлага  Ур чадвар ТАЗ зөвшөөрөл олгосон шийдвэр, баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар, албан тушаал
1 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтэс ТЗ-9 Хэлтсийн дарга Концессын болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй эрх зүй /0421,           -бизнесийн удирдлага /041301/, -хүрээлэн буй орчныг хамгаалах технологи /0712/,      -хүрээлэн буй орчны инженер /073201/,    -эдийн засаг /0311/, -нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл /0788801/,                -маркетинг /041401/ Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх.. Төрийн албанд 8-аас доошгүй жил, үүнээс дэс түшмэлийн албан тушаалд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх. Удирдан зохион байгуулах, Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,Манлайлах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 109 дүгээр тогтоол, НШУҮИГ-ын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/56 дугаар тушаал Бүтэц орон тооны өөрчлөлт
2 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-6 Ахлах мэргэжилтэн Хуулийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, оролцогчдыг мэдээллээр хангах, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 2 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - эдийн засаг /0311/;
- цахилгаан, эрчим хүч /0713/;
- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж /0732/;
- эрх зүй /0421/;
- төрийн удирдлага /041303/;
- бизнесийн удирдлага /041301/.
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,Багаар ажиллах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 108 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/62 дугаар тушаал Б.Халиун нь Төрийн албаны тухай хуулийн  44 дүгээр зүйлийн 44.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Газрын даргын 2020 оны Б/87 дугаар тушаалаар Төрийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжсэн, С.Оюунцэцэг нь Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Газрын даргын 2021.04.01-ний Б/22 тушаалаар дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтнээр томилогдсон.
3 Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Салбарын хууль, журмын хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, техникийн тодорхойлолт, ажлын даалгавар, техник үндэслэл, зураг төсвийг хянах,  улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - цахилгаан, эрчим хүч /0713/;
- иргэний ба үйлдвэрийн барилга, байгууламж /0732/;
- цахилгаан холбоо /061901/;
- эрх зүй /0421/6;
- бизнесийн удирдлага /041301/;
- эдийн засаг /0311/.
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,
 Багаар ажиллах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 108 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/62 дугаар тушаал Т.Отгонбаяр нь Төрийн албаны тухай хуулийн  44 дүгээр зүйлийн 44.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2021.02.17-ны өдрийн Б/17 дугаар тушаалаар ЧД-ийн ЗДТГ-т шилжсэн.
4 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс ТЗ-5 Тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлт гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн Хууль тогтоомж, тогтоол, захирамж, шийдвэр, шийдвэр, хурлын тэмдэглэлийн хэрэгжилтийг хангуулах, биелэлт, явц, үр дүнгийн тайлан мэдээг нэгтгэн боловсруулж, тайлагнах, хүргүүлэх, ажлын үр дүнг дээшлүүлэх 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй - эрх зүй /0421/; 
- төрийн удирдлага /041303/;
- бизнесийн удирдлага /041301/;
- менежмент /041302/.

 
Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,Багаар ажиллах,
Бусад

 
ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 108 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/62 дугаар тушаал Д.Мөнхсарнай нь Төрийн албаны тухай хуулийн  44 дүгээр зүйлийн 44.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2020.12.07-ны өдрийн Б/97 дугаар тушаалаар Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд шилжсэн.
5 Хуулийн хэлтэс ТЗ-5 Мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж болон бусад хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, албан хаагчдыг хууль эрх зүйн мэргэжлийн зөвлөгөөгөөр хангаж дэмжлэг үзүүлэх, гарч буй аливаа зөрчлийг тухай бүрт арилгуулах ажлыг зохион байгуулах 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй эрх зүй /0421/. Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил, эсхүл төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,Багаар ажиллах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 108 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн А/62 дугаар тушаал Э.Одонтунгалаг нь Төрийн албаны тухай хуулийн  44 дүгээр зүйлийн 44.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2021.04.21-ний өдрийн Б/29 дүгээр тушаалаар Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газарт шилжсэн.
6 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтэс ТЗ-5 Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Концессын болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, нийслэлээс тэргүүлэх ач холбогдол өгч буй төсөл, хөтөлбөрийг төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлэх, нийслэлийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалтад тусгасан төслүүдийн хэрэгжилтийг хариуцах 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй -эрх зүй /0421/;                 -менежмент/041302/;                    -эдийн засаг/0311/;                     -бизнесийн удирдлага/041301/;  -олон нийттэй харилцах ажил         /041402/;  санхүү/041201/.   Төрийн албаны богино болон дунд хугацааны багц сургалтад хамрагдсан байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,Багаар ажиллах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 109 дүгээр тогтоол, НШУҮИГ-ын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/56 дугаар тушаал Бүтэц орон тооны өөрчлөлт