НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗРЫН ТӨРИЙН  ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН  СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

2022 оны 12 дугаар сарын 19                                                                                                                                                                                                    Улаанбаатар хот 

д/д Нэгжийн нэр  Албан тушаалын Хариуцах              асуудал Орон тоо  Албан тушаалд тавигдах тусгай шаардлага

Сул орон тоо гарсан
үндэслэл
Ангилал      Нэр  Боловсрол Мэргэжил Мэргэшил  Туршлага  Ур чадвар ТАЗ зөвшөөрөл олгосон шийдвэр, баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар, албан тушаал
1 ТЗ-7 Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн Хууль тогтоомж, байгууллагын дүрмээр хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлд аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж өгөх удирдлагыг мэдээллээр хангах, ажлын үр дүнг дээшлүүлэх. 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

-Санхүү/041201;

-Нягтлан бодох бүртгэл /041101/;

-Эдийн засаг /0311/;

-Эрх зүй /0421/

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих сургалтад хамрагдаж төгссөн байх; 

-Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон түүний зөвшөөрлөөр албан ёсоор зохион байгуулсан сургалтад хамрагдсан байх; 

Туслах түшмэлиийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно. Тухайн салбарт мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан байх; 

Дүн шинжилгээ хийх, Асуудал шийдвэрлэх,    Багаар ажиллах, Бусад

ТАЗ-ийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 367 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/95 дугаар тушаал О.Буянжаргал Төрийн албаны тухай хуулийн 46.1.2-т заасны дагуу Газрын даргын 2022.08.26-ны өдрийн Б/99 дүгээр тушаалаар төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн.
2 Төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-6  мэргэжилтэн Худалдан авах ажиллагааны бодлого, хууль тогтоомжийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах, тендерт оролцогчдыг мэдээллээр хангаж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлэх. 2 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

- Эдийн засаг /0311/;
- Нягтлан бодох бүртгэл (0411); 

-Санхүү (041201);

-Менежмент ба удирдахуй (041301);

-Эрх зүй (0421);

-Дулааны инженер (071302);

-Цахилгааны инженер (071309)

-Архитектур, хот төлөвлөлт (0731)

-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга байгууламж (0732)

Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.  Дүн шинжилгээ хийх,Асуудал шийдвэрлэх,Багаар ажиллах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 367 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/95 дугаар тушаал 

А.Алимаа нь Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.2-т заасны дагуу Газрын даргын 2022.09.19-ний өдрийн Б/112 дугаар тушаалаар төрийн албанаас түр чөлөөлөгдсөн.

Г. Сэлэнгэ Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 26.1, 26.2, 44 дүгээр зүйлийн 44.1-т заасны дагуу Газрын даргын 2022.11.10-ны өдрийн Б/136 дугаар тушаалаар шатлан дэвшиж, ахлах мэргэжилтнээр томилогдсон.  

3 Төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагааны хэлтэс ТЗ-6 Веб программ хариуцсан эргэжилтэн Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд газрын цахим хуудас болон сүлжээний хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, удирдлагыг бодит мэдээллээр хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлэх. 1 Бакалавр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй -Мэдээлэл харилцаа, холбооны технологи (061); электроник автоматжуулалт (0714) Төрийн албанд мэргэшүүлэх зохих зохих багц сургалтад хамрагдаж төгссөн байх. Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно. Дүн шинжилгээ хийх,
Асуудал шийдвэрлэх,
 Багаар ажиллах,
Бусад
ТАЗ-ийн 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 367 дугаар тогтоол, Газрын даргын 2022 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/95 дугаар тушаал.  Э.Содномцэрэн Төрийн албаны тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1.2 дахь заалтын дагуу өөрийн хүсэлтээр Газрын даргын 2021 оны Б/75 дугаар тушаалаар төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн.