Нэр Огноо Файл
1 Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас  2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө 2019-04-19

2
Нийслэлийн дотоод аудитын газраас Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны
газрын  2018, 2019 оны үйл ажиллагааны дотоод аудит
2019-11-22

3
Нийслэлийн дэх Төрийн аудитын газраас "Улсын төсвийн 2020 оны хөрөнгө
оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн ашиг"-т  хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан
2021-04-30

4
Нийслэлийн дэх Төрийн аудитын газраас "Нийслэлийн төсвийн 2020 оны хөрөнгө оруулалтын
төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, ашиг"-т  хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан
2021-06-04

5
Нийслэлийн дэх Төрийн аудитын газраас "Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт,
үр нөлөө"-д  хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан
2021-11-15

6
Санхүүгийн тайланд хийсэн аудит
2022-02-25

7
Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын тайлан-Улсын төсөв
2022-04-29

8
Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын тайлан-Нийслэлийн төсөв
2022-05-03

9
Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын тайлан-"Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"
2023-04-21

10
Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын тайлан- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн"
2023-04-21

11 Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын 2023 оны Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн 2024-04-19