Нэр Огноо Файл
1 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2018 2018-12-25
2 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2019 2019-12-13
3 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2020 2020-12-25
4 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2021 2021-12-25
5 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2022 2022-12-25
6 Авлигын эсрэг үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 2023 2024-01-05