Нэр Файл
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын дунд хугацааны стратеги 2022 оны төлөвлөгөө