ХАСУМ хянасан дүгнэлт Огноо Файл
1 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-01-15

2 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-01-22

3 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-02-03

4 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-02-25

5 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-03-15

6 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-06-21

7 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-11-11

8 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-11-15