ХАСУМ хянасан дүгнэлт Огноо Файл
1 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-01-15

2 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-01-22

3 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-02-03

4 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-02-25

5 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-03-15

6 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-06-21

7 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-11-11

8 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2021-11-15

9 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-01-18

10 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-01-21

11 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-02-10

12 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-03-04

13 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-05-19

14 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-07-04

15 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-07-04

16 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-07-18

17 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-08-01

18 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-08-05

19 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-08-19

20 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-08-19

21 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-09-12

22 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-09-22

23 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-09-26

24 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-09-26

25 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-10-11

26 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-11-02

27 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-11-03

28 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-12-19

29 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-12-19

30 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2022-12-28

31 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023-03-10

32 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023-04-24

33 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023-05-08

34 АТГ-аас ХАСУМ хянасан дүгнэлт 2023-05-16