Бодлого, хөтөлбөрийн биелэлт Огноо Файл
1 Засгийн гзарын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2021-06-02
2 "Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл"-ийн 2021 оны хэрэгжилтийн тайлан/ 2021-12-22
3 Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар/ 2021-12-22
4 Засгийн гзарын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт /2021 оны жилийн эцсийн байдлаар/ 2021-12-22
5 Бодлого хөтөлбөрүүдийн биелэлт /2022/ 2023-1-03
6 Бодлого хөтөлбөрийн биелэлт 2023 2023-12-10