Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Огноо Файл
1 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2021 оны төлөвлөгөө 2021-01-07
2 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга 2021-06-18
3 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт 2022-01-06
4 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2022 оны төлөвлөгөө 2022-01-17
5 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт 2023-01-31
6 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2023 оны төлөвлөгөө 2023-01-17
7 Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны тайланд хяналт-шинжилгээ хийсэн тухай 2023-06-04
8 Байгууллагын 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланд үр дүнд суурилсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 2023-12-15
9 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт 2024-01-08
10 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын 2024 оны төлөвлөгөө 2024-01-24
11 Байгууллагын 2024 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл гомдлын тайланд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай 2024-06-04