Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Огноо Файл
1 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-06
2 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-12-19
3 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-05
4 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2018-06-25
5 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-12-25
6 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-01-05
7 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2019-06-25
8 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан 2019-12-15
9 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-01-05
10 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан 2020-12-25
11 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2021-03-09
12 2021 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2021-07-22
13 2021 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан 2022-01-07
14 2021 оны эхний хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан 2021-07-22
15 2021 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан 2021-12-17
16 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2022-01-21
17 2022 оны хагас жилийн гүйцэтгэлийн тайлан 2022-06-23
18 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө /шинэчлэн боловсруулсан/ 2022-08-30
19 2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан 2022-12-28
20 2022 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан 2022-12-28
21 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2023-01-05
22 2023 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 2023-06-13
23 2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайлан 2023-12-10
24 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан 2023-12-28
25 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2024-01-08