Төлөвлөгөө, биелэлт, тайлан Огноо Файл
1 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-06
2 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан 2017-12-19
3 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018-01-05
4 2018 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2018-06-25
5 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан 2018-12-25
6 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019-01-05
7 2019 оны хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2019-06-25
8 2019 оны бүтэн жилийн гүйцэтгэлийн тайлан 2019-12-15
9 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө 2020-01-05
10 2020 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан 2020-12-25