Тогтоол, шийдэрийн биелэлт Огноо Файл
1 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт 2021-06-17
2
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний танилцуулга /хагас жилийн байдлаар/
2021-06-18
3 Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 2021 он 2021-12-15
4 Тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 2022 он 2022-11-15
5 Хууль тогтоомж тогтоол, шийдвэрийн биелэлт 2023 он 2023-12-13