Эцэг, эхийн зөвлөлийн 2023 оны төлөвлөгөө

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Огноо Файл
1 Байгууллагын дэргэдэх "Эцэг, эхийн зөвлөл"-ийн 2023 оны төлөвлөгөө 2023-02-09
2 "Эцэг, эхийн зөвлөл"-ийн тайлан (Эхний хагас жилийн байдлаар) 2023-06-10
3 "Эцэг, эхийн зөвлөл"-ийн 2023 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тухай 2023-12-18
4 Байгууллагын дэргэдэх "Эцэг, эхийн зөвлөл"-ийн 2024 оны төлөвлөгөө 2024-02-16