Эцэг, эхийн зөвлөлийн 2023 оны төлөвлөгөө

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт Огноо Файл
1 Байгууллагын дэргэдэх "Эцэг, эхийн зөвлөл"-ийн 2023 оны төлөвлөгөө 2023-02-09
2 "Эцэг, эхийн зөвлөл"-ийн тайлан (Эхний хагас жилийн байдлаар) 2023-06-10