Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-01-10 00:00

Төсөвт өртөг

2,500,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-01-10 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2021.11.15-ны өдрийн НЗД-ын А/900 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
  • 2021.11.30-ны өдрийн газрын даргын А/143 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • 2021.11.16-ны өдөр НАЗХГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 2021.11.29-ний өдөр НАЗХГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 2021.12.06-ны өдөр НАЗХГ-т албан бичиг хүргүүлсэн. 2021.12.15-ны өдөр НАЗХГ-т албан бичиг хүргүүлсэн.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.