Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-03-17 00:00

Төсөвт өртөг

98,300,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-03-17 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
  • 2022.10.17-ны өдөр тендерийг шууд гэрээ байгуулахаар зарласан. 2022.10.25-ны өдрийн 10:20 ми нутад тендерийг нээхэд 1 оролцогч санал ирүүлсэн. Тендерийн үнэлгээг 2022.10.26-ны өдөр хи йсэн бөгөөд С анал ирүүлсэн "Таван орд" ХХК нь хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх хэсгийн дагуу шаардлагад нийцээгүй.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.