Санхүүжих эх үүсвэр

Байгууллагын урсгал зардал

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-04 00:00

Төсөвт өртөг

98,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-08-04 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.