Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Инженерийн шугам сүлжээний ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-04 00:00

Төсөвт өртөг

20,342,300₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг27 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2022-08-04 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.