Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-12 00:00

Төсөвт өртөг

425,400,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-08-12 00:00
3 хоног үлдсэн


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.