Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-12 00:00

Төсөвт өртөг

425,400,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-08-12 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.