Санхүүжих эх үүсвэр

өөрийн хөрөнгө

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-09-07 00:00

Төсөвт өртөг

1,485,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-09-07 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.