Санхүүжих эх үүсвэр

өөрийн хөрөнгө

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-11-08 00:00

Төсөвт өртөг

162,000,500₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2022-11-08 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.