Санхүүжих эх үүсвэр

өөрийн хөрөнгө

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2023-04-07 00:00

Төсөвт өртөг

18,914,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2023-04-07 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.